ANBI informatie

ANBI INFORMATIE

Oud-Lunteren is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan Oud-Lunteren fiscaal af te trekken. In verband met onze ANBI-status is onderstaande informatie openbaar te bekijken op onze website.

Vereniging Oud-Lunteren

De vereniging is verantwoordelijk voor het exploiteren van de Oudheidkamer Lunteren, sinds 2006 officieel geregistreerd als Museum Oud-Lunteren. Sinds 2016 wordt de naam Museum Lunteren gevoerd.

Fiscaal nummer

8053 06 407

Secretariaat Vereniging Oud-Lunteren

Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vroegere Lunteren en het voor de komende generaties bewaren en instandhouden van alle daarvoor in aanmerking komende, zich binnen de kadastrale gemeente Lunteren bevindende objecten, die de herinnering aan het vroegere Lunteren levendig houden.

(Art. 2.1 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren)

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 1974 is de Stichting Oud-Lunteren opgericht. In 1979 wordt deze stichting omgevormd tot de Vereniging Oud-Lunteren.

Sinds 1991 is de Vereniging Oud-Lunteren verantwoordelijk voor het exploiteren van de Oudheidkamer Lunteren, sinds 2006 officieel geregistreerd als Museum Oud-Lunteren.
Vanaf 2016 wordt de naam Museum Lunteren gevoerd.
Het Museum Lunteren vormt het culturele centrum van de plaats Lunteren en omstreken. Deze presentatie-, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte is tot stand gebracht door de Vereniging Oud-Lunteren.

Het museum beantwoordt aan de definitie, die het International Council of Museums (ICOM) in 1974 heeft vastgesteld, en die luidt:
“Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

De verzameling van Museum Lunteren bestaat uit een omvangrijke collectie oude foto’s en ansichtkaarten uit en over Lunteren.
Dit is een kerncollectie die een link vormt tussen museum en bevolking.
Het museum beschikt over een redelijk uitgebreide verzameling, veelal, gebruiksvoorwerpen. Deze collectie is verkregen uit schenkingen van de bevolking en vormt met name een belangrijk onderdeel van de vaste expositie, daarnaast wordt er bij veel wisselexposities gebruik gemaakt van voorwerpen uit deze collectie. Het gaat dan om exposities die de cultuurhistorie van Lunteren en omgeving betreffen. Verder worden de ca. 4 wisselexposities per jaar aangevuld met tijdelijke bruiklenen van particulieren en andere musea.

Het museum beschikt daarnaast over een interessante verzameling textiel en klederdracht.
De collectie prenten, schilderijen, kaarten e.d. is in opbouw en vormt een mooie aanvulling op het hierboven vermelde.

Het krantenarchief van Lunterse kranten uit de tweede helft van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw wordt met regelmaat geraadpleegd. Hieruit worden ook artikelen of stukjes gebruikt voor de inhoud van het verenigingsblad.

De collectie voorwerpen, ansichtkaarten en foto’s is reeds voor een groot deel ingevoerd in het programma Adlib en is ook reeds voor een deel opgenomen in de Collectie Gelderland en daardoor voor het publiek zichtbaar.

Na de uitbreiding en renovatie van het gebouw in 2011 is het pand voor zover mogelijk aangepast voor bezoekers met een handicap, door het installeren van trapliften en een invalidentoilet.

Er is een educatiecommissie actief, die jaarlijks vele schoolklassen ontvangt en belangrijke historische onderwerpen onder de aandacht brengt zoals de Tweede Wereldoorlog en de Hessenwegen.

Bestuur

Voorzitter (wrnd)

Voorzitter (kand.)

M. van der Hoff-Israël

A.van Alphen

Mob. 06 20414915

Mob.06 22208395

Secretaris: Mw. S.G. Feenstra Mob. 06 57101259
Penningmeester: C. F. den Boer Tel. 0318-486254
Lid: G. van Koesveld Mob. 06-53802309
Lid: L. E. Hazeleger Mob. 06-11036697
Lid: T. Timmer Mob. 06 43965055
Lid: M. van der Hoff-Israël Mob. 06 20414915

 

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen aanspraak maken op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. Alle medewerkers zijn vrijwilligers.

Verslag algemene ledenvergadering 23-05-2017

Jaarverslag van het bestuur over 2017

Balans over het jaar 2017

Winst- en verliesrekening 2017

TOP